image

Onze geschiedenis

 

Vooreerst een artikel in 2000 geschreven door Jacques Bernaerts, Jacques Limpens en Wim Van Doeselaer, dit n.a.v het 30 jarig bestaan van AVOS: 


30 Jaar AVOS

Het prille begin

In 1968 belegden de Antwerpse clubs , AKO, Amphora, Aquanauten, CVD, GOA en The Frogmen, een eerste contactvergadering. De bedoeling was de krachten te bundelen op de Algemene Vergadering van BEFOS om een Antwerpenaar in de Raad van Bestuur te krijgen. Een eerste resultaat was dat Jos Hollenfeltz en Paul Darmont de Bestuursvergaderingen mochten bijwonen. Alhoewel de naam nog niet bestond, is dit het begin van een betere samenwerking onder de Antwerpse clubs, het begin van AVOS dus.

Jacques Limpens
Jacques Bernaerts
Wim Van Doeselaer

Stroomversnelling door een voetbalmatch

In 1971 richtten de Aquanauten een voetbaltornooi in onder de Antwerpse clubs. De keeper van het AKO-team liep bij een ongelukkige botsing een ernstige beenbreuk op. Alle deelnemers wilden "iets" doen ten voordele van het gekwetste AKO-lid, die daarbij zijn job verloor.
Daarom werd in november 1971 opnieuw vergaderd door de Antwerpse clubs in het oude clubhuis van Amphora in de Markgravelei. Beslist werd een groots bal te organiseren, waarvan de winst zou gaan naar de ongelukkige keeper.

Ook de naam geïnspireerd door het voetbal

Maar eveneens kwam men overeen iets blijvends op te richten als Antwerps overlegorgaan. Maar hoe moest deze nieuw geborene heten?
Na een intense brainstorming werd het voorstel van Dr. Wim Wellens aanvaard. Hij had zich geïnspireerd op de toen populaire Antwerpse Verstandhouding van 1e klas voetbalploegen, Antwerp, Beerschot, Berchem - "den Entente Anversoise" in het Antwerps - die voor het toen zeer populaire Paastornooi een gezamenlijke ploeg opstelden.
Het werd dus de Antwerpse Verstandhouding voor Onderwatersport. Gelukkig zal het deze duikersverstandhouding beter afgaan dan het Antwerps voetbal!
De stichtende leden waren : AKO (Fernand Jacobs), Amphora (Jos Hollenfeltz, Jacques Bernaerts en Swa Desmet. Wim Van Doeselaer), Aquanauten (Jacques Limpens, Fernand Roelants) , CVD (Paul Darmont, Swa Mathyssens, Bill ?, Wim Wellens) en The Frogmen (Piet De Kaey, Luc Van Alsenoy).
Paul Darmont werd voorzitter. Wim Van Doeselaer maakte het verslag op blauwe alcoholstencil. Tevens werd de doelstelling geformuleerd evenals vage en zeer beknopte regels . Piet De Kaey zorgde voor echt AVOS-briefpapier.
In navolging van AVOS ontstonden spoedig in de andere provincies LIMOS, OVOS, WEVOS en BRAVOS. Wallonië volgde met LISA ( Luik ) en AMB ( Waals Brabant )

Organisatie

Om alle clubs erbij te betrekken besliste men om jaarlijks een nieuwe voorzitter aan te stellen, die telkens uit een andere club zou komen. AMPHORA leverde twee voorzitters : Jos AUDENAERD in 1973 en Stan FOL in 1981.

AVOS Stichtingsvergadering

In 1982 wordt er een permanent secretariaat opgericht. Het is Jacques LIMPENS die de taak van secretaris op zich zal nemen. Hij is niet alleen de eerste, maar hij zal tevens de enige AVOS-secretaris zijn, vermits hij die functie tot nu toe ononderbroken waarneemt !

De losse feitelijke vereniging wordt in 1989 een echte v.z.w. (B.S. 27/07/89). AVOS telt dan 12 leden.

Op de algemene vergadering van 25/01/96 wordt een nieuwe statutenwijziging goedgekeurd. Het zogenaamde "Nouveau régime" treedt dan aan. Op dat moment zijn er 15 leden, 3 jaar later zijn het er 32 !
Bestuur : Rudi BAERT, Herwig VAN COTTHEM, Jaques LIMPENS, Stef TEUWEN en Bob VAN CALSTER vormen aldus de eerste bestuursploeg.
Om duidelijk te stellen dat AVOS van de duikopleiding haar absolute prioriteit maakt, wordt de nieuwe functie van Algemeen Duikverantwoordelijke ( kortweg ADV ) gecreëerd. Het is Stef TEUWEN die er zich thans volledig voor inzet.
Later vervangt Luc WOUTERS Bob Van Calster en komt Wim VAN DOESELAER erbij om mee het "AVOS-Nieuws" te verzorgen.

Nachten der duikers

De eerste AVOS-activiteit was dus "De Nacht der Duikers" zoals het bal heette. Het ging door op 2 december 1972 in zaal Van Rijswijck naast het Bouwcentrum met "The Continentals" die ten dans speelden.
Dit zou het begin betekenen van een hele reeks "Onderwaterbals". De winst was niet overdreven, maar toch kon 20.000 fr aan het AKO-lid overhandigd worden.
De volgende bals gaan door in de Frans Messingstraat in Deurne. eenmaal zelfs met het befaamde ( en dure ) orkest van André Coucke waar een toen onbekend zangeresje, Connie Neefs, debuteerde. De beste herinneringen zijn echter verbonden aan de optredens van "The Savages" met Eddy Suys en Jos Hooyberghs.
Maar de tijd stond niet stil en de tijd van de grote bals liep ten einde. Het laatste AVOS-bal, het 15e, ging door in zaal Zonnewende te Aartselaar in 1987.

Muisbroek

Maar duiken kwam natuurlijk op de eerste plaats. Zo werd op 7 februari 1972 de toelating gevraagd aan het Antwerps Stadsbestuur om te mogen duiken in de vijver van Muisbroek. Dit zou een langdurige veldslag worden. Pas in 1975 krijgen de AVOS-clubs de toelating om te duiken in Muisbroek.

Infrastructuur

De zorg voor ons onderwatermilieu stond ook op de eerste plaats. Reeds lang stoorden de Antwerpse duikers zich aan de verloedering van de "Put van Ekeren". Weggewaaide plastic zakken, flessen, blikjes en allerlei "souvenirs" van duikers verstoorden deze prachtige biotoop grondig. In 1986 werd een eerste opkuisactie georganiseerd, die in 1998 nog eens zal overgedaan worden. De laatste schoonmaakoperatie was in het kader van de actie "Opsinjoren" op 24 april 1998. AVOS kreeg bijzondere felicitaties van het Antwerps stadsbestuur.

De belangrijkste overwinning van AVOS is ongetwijfeld het verkrijgen van de Stad Antwerpen van de concessie over de vijver van Muisbroek op 1 januari 1997.
Een systeem van vergunningen werd gestart zodat het overzicht en de beheersing van wie er kwam duiken beter kon gecontroleerd worden.
Een Werkgroep onder leiding van Herwig VAN COTTHEM werkte een knappe brochure uit over het leven in "de put". Thans nog is de Werkgroep volop bezig met het verbeteren van de infrastructuur van de vijver, voornamelijk van het te water gaan.

AVOS-duiken

Met wisselend succes werden proevenduiken in Muisbroek, de Oosterschelde en de Grevelingen ingericht. Een steeds terugkomend euvel was het gebrek aan voldoende instructeurs om alle gewenste proeven af te handelen.
Ook werd er regelmatig een "Duikinstuif" op touw gezet. De meest succesrijke was wel die van juni 1988 op Gorishoek met meer dan 100 deelnemers. Een uitgebreide barbecue besloot het gebeuren.
In 1991 daarentegen waren er slechts 43 duikers.
Logisch dat dit project enkele jaren stil viel.

Maar nadien werd met nieuwe moed gestart. Er werden vaste data vastgelegd voor de AVOS-duiken, zodat de clubs er rekening kunnen mee houden met hun jaarplanning. Daardoor kon het oud zeer van het tekort aan instructeurs verholpen worden. Die twee te onthouden data zijn : de zaterdag van de tweede volle weekend van juni en de zondag van de volle tweede weekend van september.

Andere evenementen

In februari 1973 startte AVOS met een foto- en filmcursus.
Ook een tekenwedstrijd voor kinderen en volwassenen onder het motto : "Duikers in vakantie" werd ingericht. De winnende werken werden later als nieuwjaarskaart afgedrukt.
Ook werd een sticker vervaardigd met het telefoonnummer van de caisson te Oostende.

Tentoonstelling 100 jaar GB

In 1985 bestond Grand Bazar 100 jaar. Op de hoogste verdieping van het warenhuis aan de Groenplaats ( thans Hiltonhotel ) konden alle Antwerpse sportorganisaties een stand inrichten. AVOS ging met graagte in op dit aanbod. Een speciale brochure werd samengesteld die het duiken en de Antwerpse clubs moest propageren.

Nationaal Duikonderricht

Het duikonderricht stond steeds in de focus bij AVOS. Reeds lang ergerden velen, en niet alleen in het Antwerpse, zich aan de absurde proef "Drenkeling bovenhalen met hoofd omlaag". De AVOS-clubs richtten een stevig geargumenteerde brief aan René CREPIN, voorzitter van het Nationaal Duikonderricht, om deze proef af te schaffen. Deze speelde de brief door naar de voorzitter van de Nationale Medische Commissie, die liet de brief een jaar liggen zonder te antwoorden. Als de AVOS-clubs dan dreigden deze proef niet meer te zullen afnemen, indien er geen antwoord kwam, hakte René CREPIN de knoop door : de proef werd afgeschaft in 1977.

AVOS werkte verder loyaal en actief mee. Zo werd in 1977 de Algemene Vergadering van BEFOS in de Feestzaal van de Dierentuin georganiseerd.

Onder impuls van Luc VAN ALSENOY werden de US Navy-tabellen in 1975 bestudeerd en liet AVOS ze afdrukken als documentatie, want BEFOS zwoer toen nog bij de Franse GERS-tabellen.
Later zal ook BEFOS overstappen op die veel gebruiksvriendelijker tabellen.

Onze taal

Een andere voortdurende zorg van AVOS was de eerbied voor onze taal. Sommige artikels van de "Hippocampe" waren - vol goede bedoelingen - door Franstaligen vertaald in een schabouwelijk en onbegrijpelijk Nederlands. AVOS eiste dat alle Franstalige teksten op een ernstige manier zouden vertaald worden. Wim WELLENS verdedigde dit standpunt met veel vuur voor de Raad van Bestuur van BEFOS en bekwam dat het blad nu "Hippocampus" zou heten. De wetenschappelijke Latijnse naam was het compromis tussen "Hippocampe" en "Zeepaardje".

Een andere doorn in het AVOS-oog was het ontbreken van een echte Vlaamse BEFOS-secretaresse met alle gevolgen voor de kwaliteit van de Nederlandstalige correspondentie.
AVOS stelde daarom voor in de statuten duidelijk de vereisten te formuleren waaraan de beide secretaresses moesten voldoen. Ook hoe ze aangesteld zouden worden Zo zou de Vlaamse secretaresse aangesteld worden door de Nederlandstaligen. In de Scinthoeve van Amphora werden daarover besprekingen gevoerd met de Raad van Bestuur. Het kwam zelfs tot een principieel akkoord, dat natuurlijk nog door de Algemene Vergadering moest goedgekeurd worden.

Zo ver is het niet gekomen, vermits toen de zogenaamde BLOSO-decreten ( 3 maart 1977 ) verschenen, die een totale splitsing eisten van het Belgisch unitair sportgebeuren.
De besprekingen voor nieuwe statuten voor BEFOS en de stichting van NELOS en LIFRAS werden onder AVOS-auspiciën gehouden in de Scinthoeve.
In 1978 gebeurde dan de officiële stichting van NELOS. In de eerste Raad van Bestuur zullen twee Antwerpenaars zetelen : Jacques BERNAERTS en Wim WELLENS.

Van AVOS-Gazet naar AVOS-Nieuws

In 1977 werd de AVOS-Gazet opgericht door de verantwoordelijken van de respectievelijke clubbladen. Dus door de mensen die al tot over hun oren in de inkt zaten van hun eigen clubblad. Dit was dan ook de reden dat de "Gazet" het maar volhield tot 1978. Toch verschenen er een vijftal edities.

20 jaar later - in september 1998 - werd gestart met een nieuwe publicatie : het "AVOS-Nieuws", Gepubliceerd door The book depository. Het blad zal uitsluitend informatie bevatten en zal slechts verschijnen indien er effectief ook AVOS-nieuws is.

Noordzee-Rally te Blankenberge

Oorspronkelijk was dit een zeer populaire organisatie van CVD. Vermits dit veel en langdurige energie vergde van een beperkt aantal mensen geraakte het enthousiasme langzamerhand weg.
Onder impuls van Stan FOL nam vanaf 1982 AVOS de organisatie waar. De belangstelling vanuit heel België bleef steeds groot. Verscheidene keren telde het resultaat ook mee voor het kampioenschap van de OWT.
Maar ook hier werd te veel geëist van een gering aantal vrijwilligers die er veel tijd en geld moesten in investeren. Het aanvankelijk enthousiasme doofde uit : de laatste Noordzee-Rally ging door op 24 september 1995.

AVOS nu (nvdr: in 2000)

Dé oplossing voor alle vergaderproblemen werd ons aangeboden door de Provincie Antwerpen. Vanaf 1997 konden we de lokalen van het "Huis van de Sport" in de Boomgaardstraat te Berchem gebruiken.
Vanaf 1 juli 1998 verkregen we daar ons eigen lokaal, dat thans gonst van de activiteiten
Ook NELOS doet gretig een beroep op AVOS voor het organiseren van examens en vergaderingen. Ook de APBO cursus gaat op die site door.
AVOS wil meer dan ooit de schakel tussen NELOS en de Antwerpse instructeurs zijn.

Algemeen Duikverantwoordelijke Stef TEUWEN begeleidt intens de kandidaten voor 1*I en 2*I. Door middel van proefexamens wordt hun theoretische kennis getoetst en worden ze voorbereid op het echte examen. Ook de zwembadles voor 1*I wordt terdege ingeoefend en geëvalueerd.
Dan zijn er nog de nitrox-cursussen en de thema-avonden. In dat verband kwam reeds aan bod: Openwaterproeven, Navigatie op zee en Zwembadproeven.
Contact met de basis wordt onderhouden via de Vergadering van de Duikschoolleiders en de Algemene Instructeursvergadering.

Groei

Voortdurend sluiten nieuwe clubs aan. Sommige haken onder weg al eens af, maar komen uiteindelijk toch terug de AVOS-familie vervoegen.
Opmerkelijk is de massale toevloed na 1996.

Een overzicht

 • 1971 : AKO - Amphora - Aquanauten - CVD - The Frogmen
 • 1973 : Moby Dick - The Sharks
 • 1980 : Lagoondivers - DUCS
 • 1982 : Bornemse Breevenduikers
 • 1983 : Hydro Lier
 • 1985 : Aquarius Londerzeel - Brabo
 • 1986 : Emblem Sub Aqua Club (dit was de duikclub van de Britse militaire basis te Emblem. Zij bleef slechts één jaar lid vermits de Britse militairen terug naar Engeland trokken)
 • 1987 : Triton Kapellen - Atlantis Lier
 • 1990 : Wilrijkse Duikschool - Neptune
 • 1993 : Aquaticum
 • 1996 : De Otters - A.D. Pacific - Safe Diving - The Seamasters
 • 1997 : Antwerp Wet Wheels - Calypso - Duikclub Brandweer Antwerpen - DUCS (heraansluiting) - Albatros - Hydro Lier - Nemo - Duikteam Hemiksem - Sea King - The Sharks (heraansluiting)
 • 1998 : Scarabee - All Stars
  Wegens weigering van aanbetaling van de jaarbijdrage wordt het lidmaatschap van The Frogmen geschrapt.
 • 1999 : Aphrodite - Euro Divers
 • 2000 : Amor Cordis

Op het ogenblik van publicatie van het artikel telde AVOS 34 leden. Alle clubs zijn aangesloten bij NELOS.

 


Einde van het artikel 


 

AVOS na 2000

In 2012 na 30 jaar de taak van secretaris uitgeoefend te hebben, heeft Jacques Limpens zijn ontslag gegeven, hij werd daarna tot ere-voorzitter benoemd. 

In 2015 gaf Rudi Baert zijn ontslag als voorzitter. Hij werd daarna de 2de ere-voorzitter. 

Het moet opgemerkt worden dat beide ere-voorzitters zich nog steeds inzetten voor AVOS en actief de huidige bestuursploeg steunen. 

Momenteel telt AVOS 51 clubs, de lijst vind je hier.

Het huidig bestuur organiseert jaarlijks de volgende activeiten: 

 • Theoretische lessen en praktijkoefeningen:
  • DHV
  • GND (+ Examen)
  • AI/4*D
  • 1*I 
 • Faciliteren
  • bijscholingen NELOS: DHV, ….
  • Examens theorie AI/4*D
 • Activiteiten
  • Verbroederingsduik
  • Bootjesduik Oosterschelde en Noordzee
  • Opleiding 2*I en 3*I:  stageduiken
  • Pre-pre-stage 2*I & 3*I  (Grevelingen)

 

2022 - Koninklijke AVOS

Op 2 februari 2022 heeft Zijne Majesteit de Koning de vereniging "Antwerpse Verstandhouding voor Onderwateronderzoek en Sport" vzw gemachtigd om, vanaf heden, de titel te voeren van "Koninklijke Maatschappij".

Download Oorkonde