image

Huishoudelijk Reglement

 

Definities:

De vereniging: Antwerpse Verstandhouding voor Onderwateronderzoek en- Sport AVOS vzw; De leden: indien niet nader bepaald: de verenigingen aangesloten bij AVOS vzw; Clubleden: de natuurlijke personen lid bij een vereniging aangesloten bij AVOS vzw.

Art. 1. Rechten en voordelen van de leden

 • Uiteraard beschikken de leden over alle rechten hen toegekend door de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, en de statuten van AVOS.
 • Leden kunnen binnen de perken van de mogelijkheden beroep doen op de faciliteiten en diensten die door de vereniging beschikbaar gesteld worden.
 • Leden of clubleden kunnen bij beslissing van de raad van bestuur korting krijgen op de deelnamekosten aan bepaalde diensten of activiteiten van AVOS.

Art. 2. Rechten van de vereniging

 • De raad van bestuur van AVOS heeft het recht om personen de deelname tot een AVOS activiteit te ontzeggen, te onderbreken of stop te zetten, indien blijkt dat bedoelde personen informatie die essentieel is voor de activiteit achtergehouden of verdraaid hebben.
 • De raad van bestuur van AVOS heeft het recht om leden de deelname tot een AVOS activiteit te ontzeggen, of de deelname aan een activiteit te onderbreken of stop te zetten, wanneer bij gebrek aan gezag of toezicht van de betrokken vereniging door handelingen van haar clubleden bij herhaling daden gesteld worden die indruisen tegen de goede orde, de NELOS-reglementen met betrekking tot de beoefening van de duiksport en dit huishoudelijk reglement.
 • De raad van bestuur van AVOS kan leden die zich bij herhaling onttrekken aan activiteiten en bestuursdaden van AVOS, na verwittiging en met gemotiveerde beslissing uitsluiten van bepaalde voordelen die niet volgens de statuten verbonden zijn aan het lidmaatschap. Het uitsluiten van bepaalde voordelen kan slaan zowel op de rechtspersoon, lid van AVOS als op natuurlijke personen aangesloten als clublid bij de betrokken rechtspersoon.
 • De raad van bestuur van AVOS behoudt zich het recht voor om dit huishoudelijk reglement aan te passen, zonder dat de leden hiervan op voorhand dienen op de hoogte gebracht te worden. De verzending van het nieuwe reglement per e-mail met leesbevestiging en de publicatie op de website volstaan om het kracht van invoering te verlenen.

Art. 3. Verzekering

 • Alle natuurlijke personen die zich vrijwillig en onbezoldigd inzetten door het verrichten van activiteiten volgens de doelstelling of voor de goede werking van AVOS, worden voor de risico’s inherent aan die activiteiten door AVOS beschermd door een verzekering lichamelijke ongevallen en burgerrechtelijke aansprakelijkheid, voor zover een eigen of collectieve verzekeringspolis niet reeds de genoemde risico’s dekt (wet betreffende de rechten van de vrijwilligers).

Art. 4. Raad van bestuur

 • Elk bestuurslid heeft een specifieke functie en aanvaard de hieraan verbonden taken met volledig besef van verantwoordelijkheid en voert ze naar beste vermogen uit.
 • De bestuursleden zijn gehouden de regelmatig bijeengeroepen vergaderingen bij te wonen. Bij degelijk gemotiveerd belet dient het lid de voorzitter van de raad en de secretaris tijdig te verwittigen.
 • Bij herhaald niet naleven van onder punten 4.1 en 4.2 vermelde gedragscodes zal onderzocht worden of het bestuurslid efficiënt kan blijven functioneren. In negatief geval zal de mogelijke kandidatuur voor herverkiezing geëvalueerd en eventueel afgewezen worden.

Art. 5. Stuurgroep Duiken

 • De samenstelling en opdracht van de Stuurgroep Duiken zijn bepaald in Artikels 22 en 22bis van de statuten.
 • De leden van deze stuurgroep zijn gehouden, in persoon of bij volmacht, de volgens de statuten voorziene algemene vergaderingen van de Stuurgroep Duiken bij te wonen.
 • Bij herhaaldelijk niet verontschuldigde of niet gemotiveerde afwezigheid van een lid zal het bestuur van de betrokken vereniging hierop gewezen worden en aangemaand worden passende maatregelen te treffen.

Art. 6. Commissies

 • De raad van bestuur kan de oprichting van commissies binnen de schoot van AVOS toestaan. Deze zijn gebonden aan een aantal voorwaarden:
  • Hun doelstelling moet kaderen binnen de doelstelling van AVOS; hun werking is niet gebonden aan een bepaalde tijdsduur;
  • Zij kiezen niet voor de status van zelfstandige vereniging;
  • De werking en het actieterrein mag niet interfereren met deze van de NELOS;
  • Hun leden zijn allen regelmatig lid van een club aangesloten bij de NELOS;
  • De commissie is in principe financieel zelfbedruipend. De werkingskosten worden gedragen door bijdragen van de leden. Een bepaald start of werkingskapitaal kan op gemotiveerd verzoek door AVOS renteloos beschikbaar gesteld worden, Gedeeltelijk gefinancierd door 360gutschein
  • Alle financiële handelingen van de commissie gebeuren met bewijskrachtige documenten via de penningmeester van AVOS en worden genoteerd in de boekhouding van AVOS.

Art. 7. Werkgroepen

 • De raad van bestuur kan beslissen werkgroepen te installeren.
  • Een werkgroep zal bestaan uit een niet beperkt aantal personen dat vrijwillig en onbezoldigd een welomschreven opdracht van het AVOS bestuur en ten voordele van AVOS dient uit te voeren.
  • De werkgroep wordt opgericht voor een welbepaalde duur en wordt na het beëindigen van de opdracht automatisch ontbonden.
  • De leden van de werkgroep worden gekozen door het AVOS bestuur, op advies van de betrokken bestuurder;
  • Zij dienen niet noodzakelijk aangesloten te zijn bij een NELOS duikclub en worden alleen gekozen in functie van de opdracht van de werkgroep.
  • Zij voldoen volledig aan de bepalingen van de vrijwilliger en vallen als dusdanig onder de bescherming van de wet op de rechten van de vrijwilliger.
  • Onkosten gemaakt door leden van de werkgroep in de uitvoering van de opdracht kunnen bij beslissing van het AVOS bestuur vergoed worden.

Art. 8. Vergaderingen

 • De oproepen voor statutaire, buitengewone en bijzondere algemene ledenvergadering gebeuren zoals voorzien in de statuten per gewone brief gestuurd naar het laatst gekende adres van de maatschappelijke zetel van het lid. Ze worden bovendien bevestigd per e-mail aan de clubsecretaris en gepubliceerd op de AVOS website.
 • Een verslag wordt van elke vergadering opgemaakt en wordt gepubliceerd op de AVOS website waar het tenminste gedurende één jaar kan geraadpleegd worden. Belanghebbenden kunnen op verzoek aan de secretaris inzage of afdruk krijgen van de verslagen
 • De uitnodigingen voor diverse vergaderingen, andere dan deze vernoemd onder 8.1, gebeuren geldig per e-mail en worden aangekondigd op de AVOS website. Belanghebbenden die niet over internet en/of e-mail beschikken kunnen op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek een uitnodiging per brief ontvangen.

De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn bij tegenstrijdigheid ondergeschikt aan de wet en de statuten.