Contactgegevens

Voor alle informatie over sportduiken in onze regio: contacteer het secretariaat

Secretariaat

Ralf Balduck

E-mail: Secretariaat

Vergunningen

Tascha Verhoeven

E-mail: Vergunningen

Bank

KBC 408-8076201-46

IBAN:
BE33 4088 0762 0146

BIC:
KREDBEBB


Muisbroek > Actueel


Plaatsen van beelden of andere kunstvoorwerpen in de vijver van Muisbroek

Het AVOS- bestuur deelt in de feestvreugde als een van de bij AVOS aangesloten clubs meedeelt dat zij reeds zoveel (1,2,5,50...) jaar bestaat.
Want gaat het goed met haar leden, dan vaart ook AVOS daar wel bij!

Door de betrokken jubilerende clubs wordt echter meer en meer de vraag gesteld, of zij van AVOS geen toelating krijgen om een beeld of ander kunstvoorwerp onder water te plaatsen in de vijver van Muisbroek.

Het gemeenschappelijk standpunt van het AVOS bestuur is, dat deze toelating voortaan NIET meer verleend wordt, hoe sympathiek de betrokken club of het betrokken initiatief ook is, en onverschillig de beweerde artistieke, sociale of andere waarde van het project.
Een en ander geldt uiteraard niet alleen voor AVOS-clubs maar voor alle gebruikers van het gedeelte van de vijver dat aan AVOS in concessie gegeven is.

Een eenvoudige vermenigvuldiging, nl. van het aantal AVOS clubs met het oneindig aantal mogelijke feestevenementen in het bestaan van een AVOS club, leert immers, dat het systematisch verlenen van toelatingen tot het plaatsen van onderwaterbeelden, een ware beeldenstorm kan ontketenen in de vijver van Muisbroek. Om nog te zwijgen van het feit dat de betrokken beelden of voorwerpen dikwijls van milieuverontreinigende materialen zijn vervaardigd.

Het AVOS bestuur vraagt begrip voor zijn beslissing en zal nauwgelet toezien op de naleving ervan. Wie betrapt wordt op het plaatsen van beelden of kunstvoorwerpen onder water, zal instaan voor de kosten van verwijdering ervan. Hij zal niet meer kunnen zeggen dat hij hiervan niet verwittigd werd.


Nieuwe bijzondere vergunning voor opleiding

Een bijzondere vergunning duiken Muisbroek wordt aangeboden aan duikscholen die hoofdzakelijk een basispakket duiken aanbieden, met een opleiding die zeer beperkt is in duur en waarbij de beschikbare tijd te kort is om een persoonlijke dagvergunning voor de eerste doopduik van een leerling in open water aan te vragen en te bekomen.

Dergelijke vergunning die niet persoonsgebonden is, biedt het voordeel dat ze ...

klik hier voor de volledige tekst


Wateranalyses tijdens de winter

Tijdens de periode oktober tot april worden er geen routinematige controles van de waterkwaliteit verricht.
Dit is een afwijking van VLAREM II toegestaan door de bevoegde minister en opgenomen in de milieuvergunning. Motivatie: door de lage watertemperatuur vermindert het risico van besmetting door bacteriologische verontreiniging tot een verwaarloosbaar minimum.


Een weerkerend probleem met aanvragen van duikvergunningen Muisbroek

Sinds geruime tijd ontvangt het secretariaat regelmatig aanvragen voor een duikvergunning Muisbroek die niet ingediend worden zoals voorzien in het reglement terzake.

Het betreft hier meestal aanvragen door personen die niet de normale procedure via hun clubsecretariaat respecteren, maar toch van het voordelige clubtarief willen genieten.

Dergelijke aanvragen zullen voortaan NIET MEER ingewilligd worden en als NIETIG beschouwd worden.

Eventueel gestorte gelden blijven geblokkeerd totdat de betrokkene contact heeft opgenomen met dit secretariaat (contactgegevens elders op deze pagina) en er een schikking werd overeengekomen


Zwemmen, vandalisme en andere wandaden

Dringende oproep naar alle bonafide duikers en recreanten in en rond de put van Ekeren.

Bij warme dagen wordt er door een groot aantal personen in onze put gezwommen. Ongeacht de risico's hieraan verbonden is zwemmen in de vijver van Muisbroek bij politiereglement uitdrukkelijk verboden. Wij ontvingen ook klachten omtrent vandalisme, o.a. vernieling van de reddingsboei en sluikstorten.

Concreet worden alle duikers met aandrang verzocht bij vaststelling van hierbovenvermelde daden één van volgende diensten te alarmeren:

  • Politie Ekeren: 03/544 11 80 (week- en zaterdag 10 tot 18u – donderdag 13 tot 21u – zondag gesloten)
  • Politie Antwerpen blauwe lijn: 0800/123 12 (24u op 24)
  • Politie Antwerpen noodnummer: 101

In het bijzonder dient gemeld: zwemactiviteiten – stroperijen – sluikstorten.

Steeds naam van agent en datum uur van oproep noteren en indien mogelijk uur waarop eventueel de interventie werd vastgesteld. Deze gegevens doorgeven aan AVOS-secretariaat zodat de reactie op de klacht kan opgevold worden.

Gebruiksovereenkomst tussen de stad Antwerpen en AVOS

Artikel 8 van deze overeenkomst legt de volgende verplichting op:

De gebruiker (AVOS) dient een minimum aan toezicht uit te oefenen op het gebruik van de vijver en de steigers door watersporters en andere personen.

Wanneer de gebruiker onregelmatigheden of criminele daden tegen het milieu door gebruikers of derden vaststelt, heeft hij het recht en de plicht onmiddellijk de vastgestelde overtredingen en wandaden ter kennis te brengen van politie of rijkswacht of de betrokken stadsdiensten (milieudienst).

Belangrijke herinnering

Met nadruk wijzen we op de essentiële voorwaarden om in de Put van Ekeren te mogen duiken:

Men moet in het bezit zijn van een geldige AVOS-duikvergunning.

Men moet zich in kennis gesteld hebben van het Reglement van de Put van Ekeren.

Men moet volledig in orde zijn met het Inwendige Reglement en dit reglement moet steeds strikt nageleefd worden.

Er mag geen nieuw tijdelijk verbod van kracht zijn (zie berichtenbord ter plaatse). Een tijdelijk verbod zou van kracht kunnen worden, indien de analyse van de stalen van het water (om de 14 dagen) negatief zou zijn.

Het AVOS-Bestuur wenst nogmaals te benadrukken dat zij de enige instantie is die een milieuvergunning heeft om te mogen duiken in deze put. Enkel AVOS is bijgevolg bevoegd om duikvergunningen af te leveren. Eventuele vroegere afspraken met gelijk welke instantie zijn niet langer geldig.AVOS zal het nodige doen om de duikvergunningen te laten controleren en haar rechten te vrijwaren.